ENIGMA. SYSTEMY INFORMATYCZNE. ZABEZPIECZENIE I OCHRONA DANYCH.


NASZA OFERTA

   OFERTA SPECJALNA

  Outsourcing IT

  Audyt oprogramowania

  Serwis

  Hosting

   NEWS

   SKLEP

POMOC

  SOS komputerowe

  Download

  Linki

   FORUM

  

AUDYT OPROGRAMOWANIA ...
Co to za usługa ? ...

Audyt Legalności Oprogramowania to usługa skierowana do małych, średnich i dużych firm. Celem Audytu jest szczegółowa analiza oprogramowania zainstalowanego na stacjach roboczych i serwerach w firmie oraz posiadanych przez firmę licencji. Usługa ta przeznaczona jest zarówno dla zarządów firm, jak i działów IT.

Usługa Audytu polega na dokładnym sprawdzeniu zainstalowanego oprogramowania oraz zebraniu informacji na temat posiadanych przez firmę licencji. Dane dotyczące licencji audytor zbiera w oparciu o tzw. dowody legalności, czyli umowy licencyjne, certyfikaty, nośniki, podręczniki, faktury zakupu i inne. Informacje na temat instalacji oprogramowania oraz licencji są sumowane, porównywane i na tej podstawie tworzone są szczegółowe raporty i zestawienia obrazujące stan oprogramowania w firmie. Raporty pokazują instalacje oprogramowania na poszczególnych komputerach, szczegołową zawartość każdego komputera oraz zestawienia ilościowe instalacji i licencji.

Na życzenie klienta raporty dodatkowo mogą zawierać dodatkowe informacje np. nazwisko osoby odpowiedzialnej, dział pod który podlega komputer, itp. Raporty wskazują także na ewentualne braki, bądź błędy w licencjonowaniu oraz ewentualne nadwyżki.

Audyt Legalności Oprogramowania to także konsultacje i pomoc pozwalające na wdrożenie właściwej polityki zarządzania oprogramowaniem w firmie.

Jak to robimy ...

Faza I
zebranie podstawowych informacji o zasobach informatycznych w firmie, a w szczególności:
* ilość, rodzaj i rozmieszczenie serwerów i stacji roboczych
* programowanie sieciowe i systemy operacyjne
* istnienie procedur dotyczących zarządzania oprogramowaniem (organizacja zakupu oprogramowania, reguły dotyczące instalacji, użytkowania i deinstalacji oprogramowania)
* polityka zarządzania licencjami w firmie

Faza IIa
fizyczne skanowanie serwerów i stacji roboczych
Skanowanie jest przeprowadzane przy pomocy specjalistycznego oprogramowania i umożliwia zinwentaryzowanie oprogramowania.

Faza IIb
weryfikacja licencji na oprogramowanie
W wyniku weryfikacji powstaje wykaz posiadanych dowodów licencyjnych, takich jak:
* licencje,
* certyfikaty autentyczności,
* nośniki instalacyjne,
* podręczniki użytkownika,
* faktury

Faza III
Analiza danych i sporządzenie raportu audytowego.
Następuje porównanie liczby posiadanych licencji z liczbą instalacji poszczególnych rodzajów oprogramowania. Poza tym porównaniem raport audytowy zawiera informacje odnośnie miejsca instalacji poszczególnych programów. Staramy się także przekazać Zleceniodawcy informacje dotyczące zasad licencjonowania oraz polityki zarządzania oprogramowaniem i licencjami w firmie.

Korzyści ...

Bezpieczeństwo funkcjonowania
Certyfikat legalności w znacznym stopniu zabezpiecza przebieg ewentualnej kontroli legalności i zmniejsza prawdopodobieństwo zbędnych przestojów i strat.

Możliwość korzystania ze wsparcia technicznego
oferowanego przez producentów oprogramowania dla zarejestrowanych użytkowników.

Możliwość korzystania z aktualizacji oprogramowania
jaką mają zarejestrowani użytkownicy oprogramowania. W dobie różnego typu "dziur" w systemach i oprogramowaniu, narażających na dostęp niepowołanych osób z zewnątrz, możliwość aktualizacji oprogramowania jest kluczowym elementem polityki bezpieczeństwa.

Dbałość o dobre imię organizacji
poprzez posiadanie Certyfikatu Legalności Microsoft i możliwość pozycjonowania organizacji jako dbającej o własną legalność i szanującej prawa innych. Inne korzyści. Pracownik zatrudniony w firmie lub instytucji, która spełnia określone normy i dba o funkcjonowanie w zgodzie z prawem jest motywowany do podobnego działania. Praca w "złym" środowisku daje pracownikowi uzasadnienie jego nieuczciwych działań.

Równie ważna jak świadomość korzyści jest wiedza, iż korzystanie z nielegalnego oprogramowania może narazić na poważne kłopoty:

Koszty sądowe i grzywny
Konsekwencją wykorzystywania oprogramowania niezgodnie z umową licencyjną, mogą być kary pieniężne i koszty związane z odpowiedzialnością prawną. Osoby zarządzające mogą być indywidualnie pociągnięte do odpowiedzialności za naruszenie prawa o prawach autorskich w przedsiębiorstwie do kary więzienia włącznie.

Nadszarpnięta reputacja
Naruszenie umowy licencyjnej może zaszkodzić reputacji firmy, a nawet mieć negatywne konsekwencje dla poszczególnych pracowników.

Narażenie na ataki
Nielicencjonowane oprogramowanie często zawiera niepożądane elementy wirusy lub trojany, które w najlepszym wypadku mogą ułatwić dostęp do naszych tajemnic osobom niepowołanym.
Brak dostępu do wsparcia technicznego i uaktualnień programów. Organizacja korzystająca z nielicencjonowanego oprogramowania nie jest uprawniona do otrzymywania pomocy technicznej, co może wpłynąć negatywnie na wydajność pracy. Nie ma również możliwości korzystania z uaktualnień produktów, które z reguły są znacznie tańsze niż nowe wersje tych samych programów.Jeśli są Państwo zainteresowani audytem prosimy o kontakt pod numerem telefonu:


+48 77 4835703                                                        nota prawna        polityka prywatności        polityka jakości

Copyright © 2007 Enigma